Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
- Alapszabály
- Vezetőség
- Jegyzőkönyvek
- Közhasznúsági jelentés
- Bükiné Törő Ágnes
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Közép-Dunántúli Piros (KDP)
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek
Südy Péter
+36-20-913-62-24
sudy@tetete.hu

Horváth István
+36-20-325-52-10
vadrigo@freemail.hu

Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

Alapszabálya

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

Alapítva: 2003. november 23.

Módosítva: 2007. április 15.


I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szövetség:

a./ neve: Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség (továbbiakban: Szövetség)
b./ rövidítése: ÉDTTSZ
c./ székhelye: 8000 Székesfehérvár, Lőcsei utca 27 Postacíme: ua.
d./ alapításának éve: 2003.
e./ működési területe: Magyarország területe, benne kiemelten Fejér megye, Győr-Moson-
Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye.
f./ bélyegzője: körbélyegző, felirata: Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
ábrája: közepében ötös szimmetriájú virág stilizált rajza, alatta két kéz összefonódása jelképezi a természetjárók összefogását, összetartozását. Háttérben hegyvonulat körvonala, mely a természet szeretetét fejezi ki.

2. A Szövetség jogállása: kiemelkedően közhasznú szervezet.

3. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: a székhely szerint illetékes ügyészség.

4. A Szövetség a jelen alapszabály, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a Szövetség belső szabályzatai alapján folytatja működését.
a./ Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá
b./ a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján, vagy honlapján is nyilvánosságra hozza
- az Elnökség döntéseit az érintettekkel postai úton közli, valamint nyilvánosságra hozza az országos természetjáró sajtóban, vagy honlapján
- a Szövetség a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre lehetőséget ad az Elnök által megjelölt helyen és időpontban rendszeresen minden hónap első keddjén, rendkívüli esetben külön megbeszélésre
- a Szövetség működésének, szolgáltatásának igénybevételi módját, beszámolóit nyilvánosságra hozza az országos természetjáró és egyéb sajtóközleményekben, vagy honlapján.

II.

A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI,

A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, CÉLJA ÉS FELADATAI

1. A Szövetség működésének elvi alapjai:
a./ a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik,
b./ magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti,
c./ vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat,
d./ gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja,
e./ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
f./ közhasznú szolgáltatásaiból – tevékenysége jellegéből fakadóan is – nemcsak tag, hanem bárki más is részesülhet.

2. A Szövetség célja:
a./ segítse elő a természetjárás regionális fejlesztését,
b./ segítse elő a természetbarát mozgalom fejlődését,
c./ lássa el a természetjárók társadalmi érdekképviseletét,
d./ az egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése,
e./ a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel Észak-Dunántúl természeti értékeire,
f./ országos és regionális pályázatokon való részvétel a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében.
g./ a természetjárás iránti figyelem és igény felkeltése, a természetjárásba bekapcsolódottak számának növelése, a természetjárás rendszeres gyakorlásának ösztönzése,
h./ természetjáró szervezetek létrejöttének kezdeményezése és szervezése, tevékenységük elősegítése és összehangolása,
i./ alakítsa ki a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazza a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél,
j./ segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges életvitelét, egészségmegőrzését,
k./ szakmailag támogassa, illetve kezdeményezze túrák és táborok szervezését,
l./ szervezze és rendezze a természetjáró programokat (nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási túraversenyek, városismereti versenyek, táborozások, barlangász programok, sítúrák, kerékpártúrák, vízitúrák, hegymászó túrák),
m./ működjön közre a természetjárás során bajbajutottak mentésében,
n./ szervezze és biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését,
o./ lássa el a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, valamint a természetjárás más szakágainak a szakképzéseit,
p./ gondozza és fejlessze a jelzett turistaút-hálózatot, a forrásokat, a kulcsosházakat, turistapihenőket, kilátóhelyeket és más természetjáró létesítményeket,
r./ propagálja és népszerűsítse a természetjárás céljait, lehetőségeit,
s./ támogassa a természet-, környezet- és állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjessze és segítse az ökológiai gondolkodást, és tevékenyen vegyen részt a természet- és környezetvédelmi munkában,
t./ alakítson ki kapcsolatot hazai, illetve külföldi és nemzetközi természetbarát és természetvédelmi szervezetekkel,
u./ működjön közre a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, ehhez pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítson,
ü./ vegyen részt a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, illetve ezek értékesítésében,
v./ vegyen részt felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében.

3. A Szövetség tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény értelmében a következő közhasznú tevékenységnek felel meg:
a./ a 8. ponthoz (természetvédelem, állatvédelem), illetve a 9. ponthoz (környezetvédelem) a jelen Alapszabály II. / 2. e, s, t. pontja szerinti feladat kapcsolódik, miszerint a Szövetség támogassa a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, terjessze és segítse az ökológiai gondolkodást és vegyen részt a természet- és környezetvédelmi tevékenységben”,
b./ a Törvény 26. §. c./ pont 14. szám alatti "sport” tevékenységhez kapcsolódva szövetségünk feladata a jelen Alapszabály II. / 2. d, j, k, l. pontjában meghatározott tömegsport jellegű túrák, táborozások szervezése, nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási versenyek szervezése, illetve az ezekhez tartozó versenybíró képzés.
c./ a Törvény 26. §. c./ pont 4. szám alatti „oktató” tevékenységhez kapcsolódva Szövetségünk foglalkozik a jelen Alapszabály II. / 2. n, o. pontjában meghatározott túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzéssel, környezetvédelem oktatói és környezetpedagógiai tevékenységgel, valamint részt vesz a természetjárás szakágainak szakképzési tevékenységében.

4. A Szövetség a természetjáró tevékenységet hagyományosan, gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, hegymászó, barlangász és sítúrázó módon fejti ki és új módokat, megoldásokat is keres.

5. A Szövetség – közhasznú céljainak megvalósulása érdekében (azt nem veszélyeztetve) – létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

III.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

1. Szövetség tagja (tagszervezete) lehet a jelen alapszabályt elfogadó és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen résztvevő Fejér megyei, Győr-Moson-Sopron megyei, Komárom-Esztergom megyei, Vas megyei, Veszprém megyei és Zala megyei, természetjárással, ill. természetjárással is foglalkozó jogi személyiségű szervezet.

2. A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes,
a./ a belépési szándékot az elnökségnél kell bejelenteni, amely a felvételről dönt,
b./ a belépés a szövetségi tagdíj befizetésével válik hatályossá,
c./ a tagság megszűnik:
- a szervezet megszűnésével,
- éves tagdíj befizetésének elmulasztásával, ha kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz adott határidőig eleget;
- kizárással, melyről a szövetség elnöksége határozattal dönt (a kizárás oka lehet: a természetbarát értékrenddel nem összeegyeztethető, vagy az alapszabállyal ellentétes, illetve etikátlan, sportszerűtlen magatartás);
A kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést az elnökségnél kell bejelenteni, amely köteles a soron következő közgyűlés elé terjeszteni.
d./ a Szövetségnek befizetett tagdíjat, támogatást, adományt nem lehet visszakövetelni.

3. A Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet.

4. A Szövetség pártoló tagja lehet:
a./ minden természetes, nagykorú személy, aki - megállapodás alapján - vállalja a szövetség erkölcsi és anyagi támogatását,
b./ minden olyan jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására.
c./ a pártoló tagság megszűnik: kilépéssel, a tag halálával, a megállapodás megszűnésével, vagy ha a tag a megállapodásban foglaltakat felszólítást követően sem teljesíti.

5. A Szövetség tiszteletbeli elnök vagy tiszteletbeli tag címet adományozhat annak, aki a Szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért tartósan kimagasló eredménnyel dolgozott. Erről a közgyűlés hoz határozatot az elnökség kezdeményezése alapján. A tiszteletbeli cím visszavonását az elnökség kezdeményezi, és a közgyűlés fogadja el.

6. A tagok jogai és kötelezettségei:

a./ a Szövetség tagszervezeteinek jogai:
- a tagszervezet a Szövetség közgyűlésén küldötte útján képviselteti magát, részt vesz a határozatok meghozatalában, azok végrehajtásában, az ajánlások kialakításában, a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásában, a közhasznúsági jelentés elfogadásában,
- a Szövetség tisztségeire, bizottságaiba tagszervezeteinek azon nagykorú tagjai választhatók, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva,
- a tagszervezet, ill. küldötte véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, illetőleg a természetjárást érintő bármely kérdésben,
- az adott naptári évre érvényesített természetbarát igazolvánnyal rendelkező tagjai igénybe vehetik a szervezett természetjárók részére biztosított kedvezményeket, használhatják a Szövetség eszközeit, létesítményeit,
b./ a Szövetség tagszervezeteinek kötelezettségei:
- a szövetségi alapszabály és más belső szabályzatok betartása és tagjaikkal annak betartatása,
- a szövetségi célok elérésének, a Szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása,
- a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj befizetése, minden év március 31-éig,
- a Szövetség eszközeinek, létesítményeinek megóvása,
c./ magánszemély pártoló tag jogai és kötelezettségei:
- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget és a természetjárást érintő bármely kérdésben,
- kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének elősegítése, a megállapodás teljesítése;
- a pártoló tag nem választó és nem választható, a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem vehet részt,
d./ jogi és nem jogi személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei:
- a belépéskor megkötött megállapodás szerint – képviselője útján – közreműködhet a Szövetség szerveinek őt érintő munkájában, ill. véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben, de szavazati joga nincs.
- kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének - a megkötött megállapodás szerinti - segítése, a Szövetséggel kötött megállapodás teljesítése,
e./ a tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: személyre szóló igazolványa alapján megilletik a szervezett természetbarátok jogai és kedvezményei, véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben, tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén. Kötelessége erkölcsileg támogatnia a Szövetséget és elősegíteni annak tevékenységét.

IV.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

1. A Szövetség szervezete demokratikusan épül fel és működik:
a./ közgyűlés,
b./ elnökség,
c./ ellenőrző bizottság.

2. Testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják.

3. Küldött csak a Szövetség valamely tagszervezete által delegált személy lehet. A közgyűlés bármely küldöttét az őt delegáló tagszervezet visszahívhatja. A visszahívásról az elnökséget írásban értesíteni kell.

4. A Közgyűlés:
a./ a közgyűlés a Szövetség legfelsőbb szerve,
b./ a közgyűlést a tagszervezetek küldöttei alkotják, s a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén titkára vezeti. A tisztújító közgyűlést a küldöttekből megválasztott elnök vezeti.
c./ Minden tagszervezet 1 küldöttet delegálhat, és egy szavazattal rendelkezik,
d./ a közgyűlést évente össze kell hívni, oly módon, hogy a küldöttek vagy a küldő szervezet részére a közgyűlés előtt 30 nappal postára adva, írásban kell - a napirendi pontokat tartalmazó - értesítést (meghívót) küldeni, melyhez csatolni kell az előkészítő anyagokat,
e./ a közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. A közgyűlés helyszíne eltérhet a szövetség székhelyétől. A közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet, hozzászólhat, illetve kérdést tehet fel.
f./ a szabályosan összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes mindaddig, amíg a küldöttek 50 % -a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 14 napon belül újra össze kell hívni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok változatlan fenntartásával. A közgyűlési meghívó tájékoztatást ad a megismételt közgyűlés időpontjáról is, változatlan napirendjéről, a határozatképességre vonatkozó szabályról.
g./ a közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit, határozatait, beleértve az ügyintéző és képviseleti szervek választását is. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető elnök szavazata dönt.
h./ a jelenlevők legalább 1/3-a indítványoztathatja titkos szavazás elrendelését, erről nyílt szavazással kell dönteni,
i./ a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
- az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása,
- a Szövetség éves beszámolójának, munkatervének és költségvetésének elfogadása,
- a Szövetség elnökének, az elnökség tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak, póttagjának megválasztása,
- az elnökség beszámoltatása; az elnökség, valamint bármely elnökségi tag visszahívása,
- a szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, gazdasági – vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, melyek alapján a szövetség számára jelentős vagyonterhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
- az elnökség határozatai ellen a közgyűlésre beterjesztett fellebbezések elbírálása,
- a Szövetség feloszlásának vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása,
- feloszlás vagy egyesülés esetére rendelkezés a Szövetség vagyonának hovafordításáról,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- elismerő címek alapítása,
- a tagdíj mértékének és fizetési módjának meghatározása.
j./ a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, illetve az alapszabály elfogadásához és módosításához valamint az éves beszámoló, éves munkaterv és költségvetés jóváhagyásához a jelenlévők kétharmados többsége szükséges,
k./ a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a dátumot, a jelenlevők névsorát (jelenléti ívet), a megvitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, és a szavazás számszerű eredményét.
- A jegyzőkönyvet a szövetség székhelyén, határozatlan ideig kell megőrizni oly módon, hogy abba bármely tagszervezet megbízottja igény szerint betekinthessen.
- A jegyzőkönyvből minden tagszervezet kap egy példányt, hogy területén tudja biztosítani a betekintést és a nyilvánosságot.
- A jegyzőkönyv nyilvános.
- A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint kettő – a közgyűlés által választott – jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
l./ a közgyűlés Tiszteletbeli Elnök és Tiszteletbeli Tag címet adományozhat,
m./ a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 45 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt;
n./ a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
o./ a közgyűlés határozatait, döntéseit írásban közli az érintettekkel, illetve a médián vagy honlapján keresztül hozza nyilvánosságra.

5. Rendkívüli közgyűlés:
a./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada, vagy a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők kétharmada, ill. az elnökség az ok és cél megjelölésével kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli,
b./ a rendkívüli közgyűlés tagjai az utolsó soros közgyűlés küldöttei. Az összehívás rendjét, helyét, időpontját az elnökség határozza meg,
c./ egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai vonatkoznak.

6. Az Elnökség:
a./ a Szövetség működését 8 tagú elnökség irányítja, melynek tagjait a közgyűlés választja meg 4 év időtartamra;
b./ az Elnökség feladata és hatásköre:
-biztosítja a Szövetség működését a közgyűlések közti időszakban,
-végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi a szövetség tevékenységét, céljainak megvalósítását, összeállítja és a közgyűlés elé terjeszti a Szövetség éves munkatervét, eseménynaptárt, elkészíti az éves költségvetését és a közhasznúsági jelentést, úgy hogy abból kitűnjenek a Szövetség közhasznú tevékenységének főbb jellemzői, az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatások jellege, az érintettek köre. Gondoskodik továbbá a közhasznúsági jelentés, közgyűlési jegyzőkönyv, elnökségi emlékeztető és más egyéb a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről a Szövetség székhelyén, oly módon, hogy abba bárki betekinthessen. Betekintés az elnökség tagjainak jelenlétében a szövetség ügyeleti napjain lehetséges.
- előkészíti az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, a gazdálkodás előző évi adatait nyilvánosságra hozza,
- beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról,
- gondoskodik a közgyűlés összehívásáról; a küldöttek részére a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt eljuttatja,
- előkészíti üléseit,
- kapcsolatot tart a társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági szervezetekkel, valamint más intézményekkel,
- bizottságokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket tevékenységükről,
- dönt a pártoló tagok felvételéről, tagságuk megszüntetéséről,
- kialakítja, illetve fenntartja a Szövetég nemzetközi kapcsolatait,
- a Szövetség számára meghatározott egyetértési és véleményezési jogot gyakorolja,
- dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról,
- javaslatot tesz tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli tag megválasztására.
c./ Az Elnökség tagjai:
- az elnökség létszáma: 8 fő, ebből Fejér megye 2 fő, Veszprém megye 2 fő, Komárom-Esztergom megye 1 fő, Győr – Moson - Sopron megye 1 fő, Vas megye 1 fő, Zala megye 1 fő képviseletre jogosult. Amelyik megye az elnököt adja, ott van a Szövetség székhelye.
- az elnökség tagjai: elnök, elnökségi tagok.
- a tagokat a tagszervezetek közgyűlése által jelölt személyek közül kell megválasztani,
- az elnökség tagja lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és nem áll büntető ítélet hatálya alatt. Nem lehet az elnökség tagja az, aki két éven belül olyan másik, már megszűnt közhasznú szervezetnél legalább 1 éven át vezető tisztségviselő volt, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- az elnökség tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el,
d./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
- az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
- a közgyűlés határozatainak végrehajtása,
- megbízás alapján a Szövetség képviselete,
- jogosultak és kötelesek a Szövetséget érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni,
Az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek.
e./ Az elnökség működése:
- az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét,
- határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből kitűnik az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya személyre szólóan megállapítható,
- hivatalos időben lehetővé teszi bárkinek a betekintést a közhasznúságot érintő tevékenységével kapcsolatos iratokba,
- az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, az elnökségi ülések nyilvánosak, megfigyelőként azon bárki részt vehet,
- az elnökségi ülést az elnök hívja össze, továbbá az elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti az elnökségi tagok legalább1/3-a. Az ülés meghívójában közölni kell a napirendet,
- az elnökség határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelenik,
- a határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül ismét össze kell hívni,
- az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
- szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, az elnök távolléte esetén a levezető elnök szavazata dönt,
- az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,
- az elnökségi ülésekről emlékeztető készül, amelyet a titkár készít és az elnök ír alá, valamint két elnökségi tag hitelesít,
- az elnökség tagjait az elnökségi ülés előtt 15 nappal értesíteni kell az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendről,
- az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint a napirendhez kapcsolódóan más meghívott is.
f./ a Szövetség elnöke:
- aláírási jogot önállóan gyakorol,
- utalványozási joggal van felruházva, amelyet tisztségviselőkkel együtt gyakorolhat.
- Két képviseleti (utalványozási) joggal felruházott tisztségviselő: 1. a mindenkori titkár, 2. egy másik megye tagszervezetének képviselője, akik a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak.
- képviseli a Szövetséget az állami, önkormányzati szervek, társadalmi és más szervezetek előtt,
- elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken,
- megállapodásokat köt,
- kapcsolatot tart más régiók elnökeivel,
- tevékenységéért a közgyűlésnek felelős,
- munkáltatói jogot gyakorol,
- felelős a Szövetség működési feltételeinek biztosításáért.
g./ a Szövetség titkára:
A Szövetség titkárát az elnök kéri fel,
- vezeti a különböző nyilvántartásokat,
- ellátja az adminisztratív és ügyviteli teendőket, emlékeztetőt készít, és a jegyzőkönyvet vezeti, nyilvántartja azokat, végzi az irattározást,
- utalványozási jogot más, képviseleti joggal felruházott elnökségi taggal együtt gyakorol. (két képviseleti joggal felruházott elnökségi tag: 1. az elnök, 2. egy másik megye tagszervezetének képviselője.)
- előkészíti az elnökségi üléseket, közgyűlést, segíti a bizottságok munkáját,
- az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szövetséget, teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti az elnököt, intézkedéseiről beszámol az elnökségnek.
- gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
h./ a vezető tisztségviselők (az elnökség tagjai) kötelesek megfelelően gondoskodni arról, hogy a szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen, és a Szövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatos iratokba bárki betekinthessen; a betekintés a Szövetség ügyeleti napján lehetséges az elnök, távollétében a titkár írásos engedélyével,
i./ a Szövetség a médián vagy honlapján keresztül mindenki számára nyilvánossá teszi beszámolóit, szolgáltatásait és a részvétel lehetőségét az érdeklődők számára biztosítja.

7. Az Ellenőrző Bizottság:
a./ a közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagú és 1 póttagú Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság elnökét más megye adja, mint amely a Szövetség Elnökét,
b./ az Ellenőrző Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betöltenek. Az Ellenőrző Bizottság tagjává nem választható, aki a Szövetség Elnökségének tagja, a Szövetség egyéb felügyeleti szervének tagja, a Szövetség alkalmazottja, a fentiekben kizárt személyek hozzátartozója, ill. aki büntető ítélet hatálya alatt áll,
c./ az Ellenőrző Bizottságba nem választható az a személy, aki olyan szervezetnél tölt vagy töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem rendezte.
d./ nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az elnökség elnöke vagy tagja, a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a szövetség célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratainak megfelelő cél szerinti juttatást – , illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója,
e./ az Ellenőrző Bizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el,
f./ az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja,
g./ az Ellenőrző Bizottság feladata:
- a szövetségi gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése, a tárgykörben az elnökség tagjaitól és a Szövetség vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, a szövetség könyveit és gazdasági iratait megvizsgálhatja. A Bizottság a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálja és hitelesíti a Szövetség mérlegét. Ha az ellenőrző tevékenysége során a Bizottság a jogszabályba, alapszabályba, illetve közgyűlési határozatba ütköző szabálytalanságot észlel, kezdeményezi az elnökség rendkívüli ülésének összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- a Bizottság a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálja a Szövetség éves beszámolóját,
- az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az elnökséget,
- az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni.
h./ az Ellenőrző Bizottság testületként jár el, határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ügyrendjét maga állapítja meg,
i./ az Ellenőrző Bizottság nem küldött tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek,
j./ az Ellenőrző Bizottság, illetve annak tagja a Szövetség vezető tisztségviselőitől a g./ pontba foglalt tárgykörön kívüli kérdésekben is felvilágosítást kérhet.

V.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

1. A Szövetség az elnökség által jóváhagyott és a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel.

2. A Szövetség bevételei:
- tagdíj, a tagdíj mértékét minden évben a közgyűlés állapítja meg,
- állami, önkormányzati, alapítványi és egyéb támogatások,
- rendezvények bevételei,
- pályázatokon nyert pénzösszegek,
- szolgáltatási tevékenység ellenértéke,
- hagyományozás /örökség/,
- az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenység,
- reklám tevékenység,
- szponzorálás,
- egyéb bevételek.

3. A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, valamint vállalkozási tevékenységéhez hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel.

4. A Szövetség tagszervezetei a tagdíjfizetésen túl a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek.

5. A Szövetség vagyona lehet:
- készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
- követelés,
- ingó és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet is szolgálja,
- az állam vagy az MNB által kibocsátott értékpapír,
- tőkerészesedés, de kizárólag olyan gazdasági társaságban, amelyben felelőssége vagyoni betétje erejéig korlátozott, mindez azzal a megkötéssel, hogy a befektetési és vagyongazdálkodási tevékenysége a szövetség likviditását, különösen közhasznú szolgáltatásainak nyújtását nem veszélyeztetheti.

6. A Szövetség a pénzügyi és számviteli teendőket önállóan végzi vagy mással végezteti.

7. A Szövetség feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyont a továbbra is működő tagszervezetek között – ezek egyéni tagjai létszámának arányában – kell felosztani. Feloszlatás, vagy bíróság által megállapított megszűnés esetén a vagyon tekintetében az egyesülési törvény rendelkezései az irányadók.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szövetségi tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetséggel kapcsolatos vitás ügyekkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni.

Az elnökség határozata ellen 30 napon belül a bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni.

Jelen Alapszabályt a Szövetség 2007. április 15-én megtartott Közgyűlése elfogadta.

Hitelesítők:

Bükiné Törő Ágnes, 8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27..
1. Név, lakcím: Karácson Sándor, 8200 Veszprém, Munkácsy Mihály u. 1/h. 5/13.
2. Név, lakcím: Laki Istvánné, 9021 Győr, Kisfaludy u. 1. 1/1.

  © 2006-2018 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség